Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Borgraad Financieel Advies B.V.

Versie 15 juli 2020
 
Definities
Opdrachtgever
De partij die ons de opdracht geeft
Opdrachtnemer
Borgraad Financieel Advies B.V.
Overeenkomst
De opdracht die opdrachtgever aan Borgraad Financieel Advies geeft voor het uitvoeren van diensten.
Diensten
Het adviseren, bemiddelen en beheren van verzekeringen, betaal- of spaarrekeningen (RegioBank) en andere vormen van financiële dienstverlening.
 
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1) De algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, behalve wanneer opdrachtnemer deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
1.2) Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de overeenkomst of met algemene voorwaarden van een opdrachtgever, die schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard, geldt het volgende:
- de overeenkomst heeft voorrang op deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van een opdrachtgever;
- deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van een opdrachtgever.
1.3) Als een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, blijven de andere bepalingen wel geldig. Partijen vervangen de ongeldige bepaling door een nieuwe bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de inhoud en bedoeling van de ongeldige bepaling.
 
Artikel 2: Overeenkomst
2.1) De overeenkomst komt tot stand, zodra dit schriftelijk tussen partijen is vastgelegd of zodra opdrachtnemer na akkoord van de opdrachtgever aan de uitvoering is begonnen.
2.2) Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling. Opdrachtnemer is niet verplicht een opdracht van de opdrachtgever uit te voeren.          
2.3) Opdrachtnemer voert de overeenkomst uitsluitend uit voor de opdrachtgever. Anderen kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst.
2.4) Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, behalve wanneer partijen uitdrukkelijke resultaatsafspraken overeenkomen.
2.5) Opdrachtnemer mag als dat nodig is, voor het uitvoeren van de overeenkomst, andere partijen inschakelen. Denk daarbij aan adviezen van andere specialisten, zoals accountants, taxateurs, advocaten en fiscalisten. Opdrachtnemer zal daartoe overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.
2.6) Wanneer opdrachtnemer algemene informatie aan de opdrachtgever geeft, bijvoorbeeld over verzekeringen van verzekeraars, is dat slechts informatief bedoeld en geen advies van opdrachtnemer.
2.7) Om de diensten goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat opdrachtgever de opdrachtnemer informeert over alle belangrijke zaken, zoals veranderingen, gewijzigde wensen of financiën en de persoonlijke situatie, ook na het tot stand komen van het (financiële) product. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens.
2.8) Als de opdrachtgever noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet volgens de gemaakte afspraken aan opdrachtnemer geeft, mag opdrachtnemer haar dienstverlening opschorten of andere maatregelen nemen. De nadelige gevolgen komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 3: Honorarium en betaling
3.1) Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten van opdrachtnemer en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
3.2) Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welk van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
3.3) Opdrachtnemer mag overeengekomen vergoedingen jaarlijks verhogen met maximaal het CBS indexcijfer dienstenprijzen.
3.4) De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.
3.5) Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.6) Als de opdrachtgever de vergoeding niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, mag opdrachtnemer meteen de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening brengen. Als de opdrachtgever niet betaalt na een schriftelijke aanmaning met een redelijke termijn, kan opdrachtnemer. de vordering uit handen geven aan een incassobureau of deurwaarder. Alle bijkomende kosten door te late betaling komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.7) Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze (aanvullende) zekerheid geeft in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of voorschot.
 
Artikel 4: Reclames
4.1) Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
4.2) Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
4.3) Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 
Artikel 5: Beëindiging
5.1) Opzegging van de overeenkomst gebeurt schriftelijk met een opzegtermijn van één maand, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2) De overeenkomst mag door opdrachtgever per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de opdrachtgever niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de opdrachtgever een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt.
5.3) Als de opdrachtgever de overeenkomst (voortijdig) opzegt, betaalt zij aan opdrachtnemer de overeengekomen vergoeding tot de datum van beëindiging of, als dat niet kan, een vast te stellen redelijke vergoeding voor de al uitgevoerde diensten.
5.4) Opdrachtnemer mag de overeenkomst op elk moment zonder opzegtermijn beëindigen indien er sprake is van:
- fraude door opdrachtgever, verzekerden, begunstigden of andere betrokkenen;
- faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;
- ingrijpen door overheid of toezichthouders bij de opdrachtgever;
- veroordeling van de opdrachtgever of haar leidinggevende(n) voor criminele activiteiten;
- beëindiging van de onderneming van de opdrachtgever;
- een mogelijke reputatieschade voor opdrachtnemer of een mat haar samenwerkende organisaties;
- opname van de opdrachtgever of haar leidinggevende(n) op een nationale of internationale sanctielijst;
- andere redelijke en billijke redenen, die een directe opzegging rechtvaardigen.
5.5) Bij ontbinding door de opdrachtgever blijven de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever van vóór de ontbinding of die te maken hebben met al geleverde diensten bestaan.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1) De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de overeengekomen vergoeding volgens de overeenkomst. Als de vergoeding per maand, per jaar of een andere terugkerende termijn is bepaald, is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen vergoeding in een jaar. In ieder geval blijft de aansprakelijkheid onder het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldende eigen risico. Op verzoek geeft opdrachtnemer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
6.2) Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vervalt als de opdrachtgever dit niet binnen een jaar, nadat opdrachtgever de schade kende of behoorde te kennen, schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer heeft gemeld.
6.3) Opdrachtnemer is in de volgende gevallen niet aansprakelijk:
- Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is deze uitsluiting niet van toepassing de vergoedingsmaxima zoals genoemd in artikel 6.1 blijft onverminderd van toepassing.
- Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt;
- Bij fouten in door opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur. Deze uitsluiting geldt niet zover deze schade door opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur;
- Bij verzuim of tekortkomingen van leveranciers van opdrachtnemer of andere ingeschakelde partijen, zoals genoemd in artikel 2.5;
- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 
Artikel 7: Digitale communicatie
7.1) Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen digitaal (via e-mail, de website of de app) met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van digitale communicatie risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus.
Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van het gebruik van digitale communicatie. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van het door opdrachtgever of opdrachtnemer verzonden bericht, is de inhoud van de door de verzender verzonden bericht bepalend.
 
Artikel 8: Execution only
8.1) In sommige gevallen, op verzoek van de opdrachtgever, verwerkt opdrachtnemer opdrachten op basis van execution only. Bij execution only maakt opdrachtgever zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer uitsluitend opdracht om een bepaald product tot stand te laten komen en/of uit te laten keren. Daar opdrachtnemer hierbij geen advies heeft gegeven kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden geacht in geval van schade of fiscale consequenties die het gevolg zijn van een onjuiste productkeuze/besluit van opdrachtgever.
Voornoemde beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid is standaard, zonder nader overeenstemming, van toepassing indien opdrachtgever gebruik maakt van de premievergelijker/aanvraagmodule (webmodule) op de website van opdrachtnemer.
 
Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1) Opdrachtnemer en opdrachtgever bewaren geheimhouding over alle informatie, die zij via de overeenkomst hebben en waarvan zij dienen te weten, dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit geldt niet in geval van een schriftelijke toestemming of indien wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken, of andere verplichtingen die volgens overheidsregels afdwingbaar zijn, tot openbaarmaking verplichten.
9.2) Opdrachtnemer gebruikt de (persoons)gegevens van de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Daarnaast kan opdrachtnemer de (persoons)gegevens gebruiken voor een statistische analyse, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor offline en online marketingactiviteiten via bijvoorbeeld social media, e-mail en mobiele telefonie.
9.3) Als de opdrachtgever bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor marketing activiteiten,
zoals een mailinglijst van opdrachtnemer, dan verwijdert opdrachtnemer de gegevens uit dat bestand na een schriftelijk verzoek daartoe van de opdrachtgever.
 
Artikel 10: Toepasselijke recht en geschillen
10.1) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlandse recht van toepassing.
10.2) Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend  rechtelijk bevoegd is.
10.3) Opdrachtnemer is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer: 300.016400. De opdrachtgever kan een geschil over de dienstverlening van opdrachtnemer, onder voorwaarden van het KIFID, voor bindend advies aan haar voorleggen. Opdrachtnemer volgt het bindend advies van het KIFID op. De voorwaarden voor behandeling door het KIFID staan op de website (www.kifid.nl).
 
Artikel 11: Vervallen rechten
11.1) Alle vorderingen en andere rechten van de opdrachtgever op opdrachtnemer, die te maken hebben op de door opdrachtnemer uitgevoerde diensten en die niet al zijn vervallen op grond van artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden, vervallen drie jaar, nadat de opdrachtgever deze rechten kende of behoorde te kennen.
 
Artikel 12: Wijzigingen
12.1) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om informatie in deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.