Autoverzekeringen:

Personenauto's in het bedrijf
Bestelauto's
Transport/Goederenvervoer

 
Aansprakelijkheids-verzekeringen:

Bedrijfsaansprakelijkheid
Bedrijfsrechtsbijstand

Medische verzekeringen:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer
Wet WULBZ en de Ziekteverzuimverzekering
Wet PembaOpstalverzekering


Bij een eigen pand denken we natuurlijk eerst aan een opstalverzekering die brandschade dekt. Maar ook schade door water, storm of inbraak kan worden verzekerd. Wat u in feite moet verzekeren, is de herbouwwaarde van het pand. Deze wordt bepaald door een deskundige.


Mail ons voor meer informatie


Huurdersbelangen/voor eigen rekening aangebrachte betimmeringen


Zit u met uw bedrijf in een huurpand, dan draait de eigenaar voor schade aan het pand op. Alle voor eigen rekening aangebrachte betimmeringen moet u zelf verzekeren, want de opstalverzekeraar van de eigenaar zal u hiervoor geen uitkering verstrekken na een schade.

Mail ons voor meer informatie


Inventaris/ goederenverzekering

Onder de inventaris- en goederenverzekering vallen alle eigendommen die u voor de uitoefening van uw onderneming heeft aangeschaft. Kasten, computers e.d. vallen onder de inventaris en uw handelsvoorraad valt onder de goederen. Het is mogelijk de computers op een speciale computerverzekering onder te brengen. Een aanrader wanneer de computers ook buiten het vaste risicoadres worden gebruikt. Heeft u één of meerdere computers in het bedrijf of belangrijke electronica? Is er dekking voor inductieschade nodig? Voor het vaststellen van de juiste dekking en de te verzekeren waarde is een deskundig advies onontbeerlijk.

Mail ons voor meer informatie


Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering kunt u zien als een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw bedrijf. Immers, zodra een brand het pand met inhoud verwoest, kan uw bedrijf tijdelijk niet opereren.
Uw gehele administratie moet opnieuw worden opgezet en voordat u een vervangende handelsvoorraad heeft ligt uw verkoop stil. Wie betaalt zo lang uw inkomen en de vaste doorlopende lasten? Met een op uw bedrijf afgestemde verzekerde som weet u dat u niet direct failliet bent na een grote schade en bent u tevens verzekerd van veel hulp en adviezen van de verzekeraars. Zij hebben er immers ook belang bij dat u snel uw bedrijf weer geheel uit kunt oefenen! Het bepalen van de uitkeringsperiode en de juiste te verzekeren som bij wisselende voorraden vraagt veel aandacht. Heeft u geen handelsvoorraad en kunt u uw bedrijf vanuit een ander pand voortzetten, dan zult u hoogstwaarschijnlijk toch te maken krijgen met extra kosten doordat uw administratie weer opgebouwd moet worden. In dat geval kunt u volstaan met het verzekeren van de reconstructiekosten.

Mail ons voor meer informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer kunt u niet het risico lopen dat een ander u (terecht) aansprakelijk stelt voor een grote schade, waardoor uw bedrijfskapitaal aangesproken moet worden. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor materiële- en letselschade die u of één van uw medewerkers aan een ander toebrengt tijdens de uitoefening van werkzaamheden. Voor een aantal beroepen is het mogelijk om eveneens de vermogensclaims te verzekeren in een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Mail ons voor meer informatieBedrijfsrechtsbijstandsverzekering

Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen en al bent u nog zo'n goede ondernemer, vroeg of laat kunt ook u in een juridisch steekspel terecht komen. U staat in uw recht, maar de tegenpartij denkt dat ook. Een juridisch conflict brengt vaak hoge kosten met zich mee. Met een rechtsbijstandsverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van juristen die met u meedenken en indien nodig doorgaan tot aan de hoogste instantie. De rechtshulp betreft vrijwel alle activiteiten van uw onderneming zoals: rechtshulp bij huisvesting, rechtshulp bij inventaris en handelsvoorraad, rechtshulp bij personeelszaken en rechtshulp bij betaling.

Mail ons voor meer informatie


Personenauto's in het bedrijf

De autoverzekering voor het bedrijf kan dezelfde verzekerde dekking hebben als de particuliere autoverzekering: uitsluitend de verplichte dekking voor WA, een dekking voor WA plus beperkte casco of een WA met volledige casco. Vanaf 11 auto's is er sprake van een wagenpark. De verzekeraars kunnen (afhankelijk van een aantal factoren) een lagere premie vragen. Denkt u ook om de aanvullende ongevallen- inzittendendekking?

Mail ons voor meer informatie


Bestelauto's

De premiestelling van een bestelauto wordt bepaald door het ledig gewicht en het maximum-laadvermogen. Ook bij deze verzekering heeft u de mogelijkheid tot uitsluitend een dekking voor WA, een dekking voor WA plus beperkte casco of een WA met volledige casco. Vergeet niet de kosten van de belettering in de verzekerde waarde mee te nemen. Na een schade wilt u deze toch ook weer op uw auto laten aanbrengen?

Mail ons voor meer informatie


Transport/Goederenvervoer

Een ondernemer die veel goederen in eigen bestelauto's vervoert, blijft bij een aanrijding ook vaak met schade aan de vervoerde goederen zitten. Een transportverzekering voor deze eigen vervoerder dekt een aantal schades, zoals breuk, waterschade en diefstal. Geeft u uw goederen met een transportonderneming mee, bedenk dan dat de goederenvervoerder niet voor iedere schade aansprakelijk gesteld kan worden. Met de juiste transport/goederenverzekering weet u zeker dat uw goederen in beide situaties verzekerd zijn.

Mail ons voor meer informatie


Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer

De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) is per 1 augustus 2004 vervallen. Zonder aanvullende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering, komt uw inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid niet hoger dan het minimum loon. (Wet IOAZ en/of bijstand). Hoeveel weken kunt u zonder inkomen? Afhankelijk van uw antwoord kiest u een eigen-risicotermijn. De te verzekeren som mag niet hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen over de laatste drie jaar. De premiestelling is afhankelijk van het beroep, de leeftijd en de soort dekking: gelijkblijvend of stijgend.

Mail ons voor meer informatieWet WULBZ en de Ziekteverzuimverzekering

De Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte geeft de ondernemer de verplichting om het salaris aan de werknemers door te betalen gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid. Hieraan zijn minima en maxima aan gebonden. Valt het bedrijf onder een CAO dan gelden er weer andere regels. Kortom: als werkgever zal het u maar overkomen dat één (en hopelijk blijft het voor u daarbij) werknemer een jaar arbeidsongeschikt is. Dit betekent dubbele kosten, want een vervanger zal ook moeten worden betaald. De ziekteverzuimverzekering vangt deze kosten voor u op.

Mail ons voor meer informatie


Wet Pemba

De Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(kortweg PEMBA) legt de hogere kosten die gepaard gaan bij arbeidsongeschiktheid van werknemers gedurende vijf jaar bij de werkgevers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de grote en kleine werkgevers. Thans betaalt u als werkgever een premie voor de WIA, die bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. Het percentage voor de basispremie is voor ieder bedrijf gelijk, maar het gedifferentieerde premiepercentage wordt bepaald door de bedrijfstak (instroom arbeidsongeschikten), of u een klein- of een groot bedrijf bent en de arbeidsongeschikten in uw bedrijf. Kleine werkgevers betalen een vaste gedifferentieerde premie voor het risico dat een werknemer blijvend arbeidsongeschikt wordt. Voor een grote werkgever zal het premiepercentage omhoog schieten als een werknemer de WIA in gaat. U kunt zich voor deze hogere premie verzekeren in een PEMBA premiedempingsverzekering. Afhankelijk van het aantal werknemers kunt u kiezen voor een eigen-risicotermijn vanaf 2 weken of voor een eigen risico van een percentage over de totale salarissom. Ook heeft u de mogelijkheid om gedeeltelijk uit het publieke bestel te stappen. Heeft u gezonde werknemers, dan is het zeker zinvol om te bezien hoeveel premie u kunt besparen.

Mail ons voor meer informatie